Tag: Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19